No title

ภาพรวม

ความรู้จากทั้งด้านชีวภาพและการแพทย์ ถูกนำมาใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวเวชศาสตร์ การศึกษาในสาขาวิชานี้จะพิจารณาถึงบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะโภชนาการ ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานะสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • ชีวการแพทย์ศึกษา
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (186)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน