Keystone logo

2 ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ สัตวแพทยศาสตร์ การพยาบาลสัตว์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาตรี
  • การดูแลสุขภาพ
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • การพยาบาลสัตว์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาตรี โปรแกรม ใน การดูแลสุขภาพ สัตวแพทยศาสตร์ การพยาบาลสัตว์

เช่นเดียวกับมนุษย์ สัตว์มีความอ่อนไหวต่อความเจ็บป่วยและโรคต่างๆ โปรแกรมการพยาบาลสัตวแพทย์ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาในการวินิจฉัยและรักษาสัตว์ โปรแกรมอาจสอนทักษะการพยาบาลสัตวแพทย์ทั่วไป และอาจครอบคลุมวิชาสัตวแพทย์เฉพาะทางด้วย