หมวดหมู่ยอดนิยม

ปริญญาโทสุขภาพยอดนิยม

ปริญญาโทด้านสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพการดูแลสุขภาพ และต้องการทำงานในโรงพยาบาล, คลินิก, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ นอกจากการศึกษาในเชิงลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว ปริญญาโทโปรแกรมสุขภาพยังเตรียมนักเรียนสำหรับอาชีพนักวิจัยทั้งในระดับอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย การฝึกประสบการณ์ในสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการนั้นเป็นเรื่องปรกติสำหรับโปรแกรมปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพ โปรแกรมการศึกษานั้นมีทั้งแบบเต็มเวลา, นอกเวลา, ออนไลน์และการศึกษาทางไกล โปรแกรมปริญญาโทด้านสุขภาพมีสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากมาย เช่น แพทย์, โภชนาการ, การจัดการด้านสุขภาพ, จิตเวช, การพยาบาล, สัตวแพทยศาสตร์หรือกายภาพบำบัด สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะอื่น ๆที่เป็นที่นิยม ได้แก่ วิศวกรรมการแพทย์ชีวภาพ, การศึกษาในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, รังสีวิทยาและการแพทย์ทางเลือก คูรอาจสับสนจากตัวเลือกมากมายของโปรแกรมปริญญาโทด้านสุขภาพ แต่อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณได้ ! เพื่อค้นหาโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เริ่มต้นด้วยการดูที่รายการบางส่วนของโปรแกรมปริญญาโทด้านสุขภาพยอดนิยมที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

หลักสูตรปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มใหม่

Long Island University

MS เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ตุลาคม 15, 2018
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งทางเทคนิคที่สามารถแข่งขันในการวิจัยทางเภสัชวิทยาและการทดสอบเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกรวมถึงการทำบทวิจารณ์ทางพิษวิทยาและการประเมินผลในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งในด้าน ห้องปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาและของรัฐ… [+] [-]

Malmö University

ปริญญาโททางทันตกรรมกับการฝึกอบรมทางคลินิก (สองปี)

ตุลาคม 15, 2018
ร่วมกับคณะคณะทันตวิทยาวิทยา Malmö University เรามีหลักสูตรปริญญาโทสองปีในสาขาวิทยาศาสตร์ทันตกรรมที่มีการฝึกอบรมทางคลินิก โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะขั้นสูงด้านทันตกรรมทั่วไปและทักษะพิเศษเฉพาะทางด้านทันตกรรม หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับปริญญาและการรับรองสำหรับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา Odontology… [+] [-]

The Institute for Clinical Social Work

ปริญญาโทสาขางานสังคมสงเคราะห์ทางคลินิก

ตุลาคม 10, 2018
ที่ The Institute for Clinical Social Work เราฝึกอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กลายเป็นแพทย์ / นักจิตอายุรเวทที่ทำงานอยู่ในสถานที่ต่างๆทางด้านสุขภาพจิต… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

ปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

ปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษา มุ่งไปที่นักเรียนที่มีภูมิหลังการศึกษาด้านสุขภาพที่กำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพ นักเรียนปริญญาโทจะเลือกสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งพวกเขาต้องดำเนินการทำวิจัยและศึกษาในขั้นสูง ในปริญญาโทหลายหลักสูตรนั้น นักเรียนจำเป็นต้องลงมือฝึกปฏิบัติทักษะในสถานปรพกอบการด้านสุขภาพ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ในตอนท้ายการศึกษา ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้เป็นปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc) แต่บางมหาวิทยาลัยก็กำหนดเป็นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) ด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ในปริญญาโทในสาขาเชี่ยวชาญต่างๆที่แตกต่างในแง่ของเนื้อหาทางวิชาการของหลักสูตรและในแง่ของความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนธุรกิจ ปริญญาโทบางหลักสูตรที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ได้แก่ การบริหารด้านสุขภาพ (MHA), สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (MPH), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสุขภาพ (MHS) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาล (MSN)

ข้อดีของการเลือกศึกษาปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษาคืออะไร?

ในขณะที่งานบางงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต้องการเพียงระดับปริญญาตรี แต่สำหรับอาชีพทางการแพทย์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จำเป็นต้องมีปริญญาโท ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพซึึ่งเป็นหนึ่งในตลาดงานที่เติบโตเร็วที่สุดและเป็นหนึ่งในภาคแรงงานที่ดีที่สุดมรการหางาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถมั่นใจได้มากขึ้นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น เส้นทางอาชีพนี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้คนและนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เราเรียนอะไรบ้างในปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษา?

โปรแกรมปริญญาโทด้านสุขภาพมักจะประกอบด้วยหลักสูตรภาคบังคับและหลักสูตรทางเลือกในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะของนักเรียน ในการเรียนการสอนประกอบด้วยกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ขั้นสูง, หรือเภสัชวิทยา ร่วมกับหลักสูตรซึ่งนักเรียนต้องวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเรียนรู้ที่จะใช้ข้อมูลและรายละเอียดสุขภาพอย่างประสิทธิภาพ มีสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากมายในด้านสุขภาพ ซึ่งบางสาขาที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ แพทย์, ทันตกรรม, การพยาบาล, ศัลยกรรม, จิตบำบัด, เภสัชกรรม, โภชนาการ, กายภาพบำบัด, สัตวแพทยศาสตร์และการจัดการด้านการดูแลสุขภาพ หากคุณสนใจในด้านสุขภาพทางเลือก คุณยังสามารถเลือกวิชาเอกด้านการแพทย์ทางเลือก, การฝังเข็มหรือการแพทย์แผน​​จีนได้

อาชีพประเภทใดบ้างที่คุณสามารถคาดหวังกับปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษา?

ในขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพหลายคนเลือกที่จะศึกษาต่อและฝึกอบรม แต่มีอาชีพมากมายในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครที่มีปริญญาโท ถือกันโดยทั่วไปว่าปริญญาโทในด้านสุขภาพศึกษานั้นให้ในการศึกษาที่จำเป็นในการเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพในสาขาเฉพาะทาง หลายคนจบการศึกษาด้านสุขภาพมาทำงานในภาครัฐ เช่น ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์, หน่วยงานการศึกษา มีโอกาสมากมายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านสุขภาพในภาคเอกชน เช่น ในองค์กรแพทย์เอกชนที่ทำงานเป็นนักโภชนาการ, ทันตาภิบาล, ผู้บริการบริการทางสุขภาพ, นักกิจกรรมบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ช่วยแพทย์ คนอื่น ๆ อาจทำงานในภาคอาสาสมัครในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรการกุศลทางการแพทย์ เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับงานทางการแพทย์ระดับสูงหรือทางสังคมสงเคราห์ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอาจจะต้องศึกษาเพิ่มในสายงานนั้น

ในการศึกษาปริญญาโทด้านสุขภาพนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

มีหลายปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโทด้านสุขภาพศึกษา โดยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ ประเทศที่จะไปศึกษาและสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง อีกทั้งยังระยะเวลาของโปรแกรมและวิธีการเรียนการสอนอีกด้วย ทุนการศึกษาและเงินเดือนที่ให้จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของนักเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทำไมเรียนปริญญาโทสุขภาพศึกษาออนไลน์ ?

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการแพทย์หลายแห่งมีโปรแกรมปริญญาโทออนไลน์ด้านสุขภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนจะสามารถดำเนินการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตในขณะที่ยังสามารถทำงานและมีภาระผูกพันกับครอบครัว โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์และทางไกลจำนวนมากเปิดสอนโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ให้นักเรียนที่มีความเป็นไปได้ในทำภาระให้เสร็จสิ้นได้ตามความสะดวก โปรแกรมปริญญาโทออนไลน์ด้านสุขภาพทำให้การใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตใหม่ล่าสุดที่มาแทนที่การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าปริญญาโททั้งหมดในโปรแกรมสุขภาพจะสามารถเรียออนไลน์ได้ทั้งหมด เพราะนักเรียนด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องได้รับทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในสาขาของตน