HEALTHCARESTUDIESTHAI.COM

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ปริญญาเอกหรือ PhD อาจต้องใช้ระยะเวลาศึกษาแปดปีหรือมากกว่านั้นเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ในสาขาวิชาส่วนใหญ่การได้รับปริญญาเอกจะทำให้ผู้ถือครองวุฒิการศึกษานี้เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ หลักสูตรนั้นมีให้ศึกษาอยู่หลากหลายหลักสูตร

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย Filter

DPhil ในชีวจลศาสตร์

University of Johannesburg
บริเวณมหาวิทยาลัย เต็มเวลา นอกเวลา 3 - 4 ปี มกราคม 2020 แอฟริกาใต้ โจฮันเน + เพิ่มขึ้น 1

นักเรียนที่เข้าร่วมในหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องเขียนและนำเสนอวิทยานิพนธ์