Keystone logo

74 ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน พยาบาลวิชาชีพ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การดูแลสุขภาพ
 • การพยาบาล
 • พยาบาลวิชาชีพ
สาขาการศึกษา
 • การดูแลสุขภาพ (74)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  ดูแลสุขภาพ โปรแกรม ใน พยาบาลวิชาชีพ

  การพยาบาลวิชาชีพคืออะไร?
  การพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพของพวกเขา พยาบาลทำงานในโรงพยาบาล คลินิก และสถานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน นอกจากนี้ยังอาจทำงานในสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงเรียนและศูนย์ชุมชน พยาบาลวิชาชีพต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้

  ฉันจะทำอย่างไรกับปริญญาพยาบาลวิชาชีพ?
  มีเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันมากมายที่พยาบาลวิชาชีพสามารถทำได้ พยาบาลวิชาชีพบางคนอาจเลือกที่จะทำงานในโรงพยาบาล ในขณะที่บางคนอาจชอบทำงานในคลินิกหรือสถานพยาบาลส่วนตัว พยาบาลวิชาชีพยังสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของการพยาบาล เช่น การพยาบาลเด็กหรือการพยาบาลผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพบางคนเลือกที่จะสอนการพยาบาลในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

  ทำไมต้องเรียนพยาบาลวิชาชีพ?
  การพยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่สำคัญในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย พยาบาลมักจะเป็นจุดติดต่อแรกสำหรับผู้ป่วยเมื่อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลและมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ พยาบาลวิชาชีพสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของการพยาบาล ซึ่งช่วยให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่เจาะจงและตรงเป้าหมายมากขึ้น

  ประเภทของปริญญาพยาบาลวิชาชีพ
  พยาบาลวิชาชีพโดยทั่วไปจะมีวุฒิอนุปริญญาหรืออนุปริญญาด้านการพยาบาล แม้ว่าพยาบาลบางคนอาจจบปริญญาตรีด้านการพยาบาล พยาบาลต้องผ่านการสอบใบอนุญาตระดับชาติเพื่อที่จะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ ในบางรัฐ พยาบาลอาจต้องผ่านประสบการณ์ทางคลินิกภายใต้การดูแลเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต

  ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างปริญญาพยาบาลวิชาชีพ?
  ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาทางการพยาบาล นักศึกษาจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จุลชีววิทยา และเคมี นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตรทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษาอาจมีโอกาสหมุนเวียนทางคลินิกในสถานพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก และสถานดูแลที่บ้าน เพื่อรับประสบการณ์จริงในสาขาการพยาบาล