อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

60942_office-2717006__340.jpg

โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะครอบคลุมความรู้และทักษะที่หลากหลายซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกี่ยวกับการบริหารและการเงินทั้งในด้านการออกแบบและการวางแผนตลอดจนในการจัดการบริการด้านสุขภาพ นอกจากความชำนาญและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคแล้วโปรแกรมยังได้สอนการวิเคราะห์กลยุทธ์มาตรการและการดำเนินการที่มุ่งพัฒนาภาคสาธารณสุขภายใต้บริบทที่กว้างขึ้นของนโยบายทางสังคม

โหมดการแสดงโฆษณา

ออนไลน์และผ่านการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุน

ข้อกำหนดในการเข้า

 • การเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทอย่างสม่ำเสมอต้องได้รับการรับรองปริญญาตรี
 • ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาโทได้รับการรับรองจะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • HND ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (หลังสำเร็จการศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้าปริญญาตรีไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • CV ที่อัปเดตแล้ว
 • หนังสือแนะนำอย่างเป็นทางการหนึ่งฉบับ (ทั้งด้านวิชาการหรือธุรกิจ)
 • คำแถลงส่วนบุคคล (ต่ำสุด 500 คำ)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน

Pathway

 • UU-FNT-203-ZM ปริญญาโทเบื้องต้น
 • UU-MHM-510 การจัดการคุณภาพสุขภาพ
 • UU-MHM-520 ระบบสุขภาพและการประเมินผลระบบบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข
 • UU-MHM-530 บทนำเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพและทรัพยากรบุคคลในองค์กรสุขภาพ
 • UU-MHM-540 ระบาดวิทยาและสาธารณสุข
 • UU-MHM-550 การจัดการการดำเนินงานและการตลาดในองค์กรสุขภาพ
 • UU-MHM-560 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการบริหารการเงินของบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน
 • UU-MHM-570 ระเบียบวิธีวิจัย
 • UU-MHM-580 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
 • UU-MHM-590 ด้านสังคมและพฤติกรรมของการจัดการด้านสุขภาพ - กฎหมายสุขภาพและประเด็นทางจริยธรรม
 • โมดูลการชักนำ UU-Msc-IND100-ZM
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 20, 2018
หลักสูตรนี้ ออนไลน์, เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ส.ค. 2019
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ม.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
มี.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019, ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019, ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019, ก.พ. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ส.ค. 2019

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

ก.ย. 2019, ก.พ. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

ม.ค. 2020

มี.ค. 2020

อื่น ๆ