Keystone logo
ค้นหาปริญญา Farmacy ของคุณ

ค้นหาปริญญา Farmacy ของคุณ

เรียนอะไร
เรียนที่ไหนดี

ค้นหาปริญญาด้านกฎหมายออนไลน์ของคุณ โปรแกรมร้านขายยายอดนิยม

ร้านขายยา เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สุขภาพและเคมีเข้าด้วยกันเพื่อรับรองการใช้ยาทางเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข และร่วมมือกับสาขาวิชาอื่นๆ ในการสร้างและพัฒนายา มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนหลักสูตรรายบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมต้องการพื้นฐานที่มั่นคงของการศึกษาที่มีโครงสร้างและเข้มข้นสำหรับอาชีพของตน โปรแกรมการศึกษาในร้านขายยาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมในบริบทของการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นเภสัชกรหรือช่างเทคนิคร้านขายยา และทำงานในร้านขายยาชุมชน โรงพยาบาล คลินิก หรือในอุตสาหกรรมยา

โปรแกรมเภสัชศาสตร์สามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายอย่าง เช่น ร้านขายยาคลินิก เภสัชกรรม เคมีเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม การค้นคว้ายา หรือเทคโนโลยีเภสัชกรรม คุณสามารถเลือกลงทะเบียนในโปรแกรมเต็มเวลาหรือนอกเวลา และเรียนในมหาวิทยาลัยหรือทางอินเทอร์เน็ตผ่านการศึกษาออนไลน์หรือการเรียนทางไกล

หากต้องการค้นหาโปรแกรมการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด โปรดดูโปรแกรมร้านขายยายอดนิยมบางรายการตามรายการด้านล่าง ประหยัดเวลาและติดต่อฝ่ายรับเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์!