Keystone logo
American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

บทนำ

ได้รับการออกแบบโดยแพทย์สำหรับแพทย์การรับรองจากคณะกรรมการ American Osteopathic Association (AOA) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าของความรู้และทักษะทางคลินิกไม่ใช่แค่ในช่วงเริ่มต้น แต่ตลอดอาชีพการงานของคุณ

การรับรองคณะกรรมการ AOA เป็นเครื่องหมายคุณภาพที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยนายจ้างผู้ประกันตนและหน่วยงานกำกับดูแล มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์และประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น

สถานที่

สถานที่
  • Chicago

    East Ontario Street,142, 60611, Chicago

    คำถาม