Keystone logo
Cox College AKA Cox Health

Cox College AKA Cox Health

Cox College AKA Cox Health

บทนำ

Cox College มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศโดยตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนและชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ Cox College เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการดูแลสุขภาพ

เราจัดให้มีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ในชั้นเรียนขนาดเล็กประสบการณ์การปฏิบัติจริงของนักเรียนที่หลากหลายกับ CoxHealth และโอกาสในการเป็นผู้นำของนักเรียน

เป้าหมายของเราคือการ จัดหาโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลและใช้แนวทางการประเมินอย่างเป็นระบบ

สถานที่

  • Springfield

    North Jefferson Avenue,1423, 65802, Springfield

    คำถาม