Keystone logo
DEI College

DEI College

DEI College

บทนำ

Παρουσίασητου DEI College

Το DEI College είναιέναΚέντροΜεταλυκειακήςΕκπαίδευσηςπουιδρύθηκετο 2009 καιέλαβεάδειαλειτουργίαςαπότοΥπουργείοΔια ΒίουΜάθησηςκαιΘρησκευμάτωντονΙούλιοτου 2010 ΛειτουργούσεόμωςωςΕργαστήριοΕλευθέρωνΣπουδώναπότο 1990 Είναιεπίσηςμέλοςενόςμεγαλύτερουεκπαιδευτικούοργανισμούπου ιδρύθηκετο 1967 .

Σκοπόςτου DEI είναιναπαρέχειποιοτικήεκπαίδευσησεανθρώπουςμεποικίληεκπαιδευτικήεμπειρία, σεέναευχάριστοπεριβάλλονοργανωμένομεσχολαστικότητακαιμεαυστηράεπιλεγμένοεκπαιδευτικόπροσωπικό

ΜέσααπότηνεμπειρίαχρόνωνκαιτηστενήεπαφήμεφημισμέναΒρετανικάπανεπιστήμια, το DEI μπορείπλέονναδιδάσκειπρογράμματαπουαξιολογούνταικαιθεωρούνταιωςεφάμιλλαεκείνωνπουδιδάσκονταιστηΒρετανία

ΟιαπόφοιτοίτουέχουνστελεχώσειμεγάλεςΕλληνικέςκαιδιεθνείςεπιχειρήσεις.

ศูนย์ลงทะเบียนของ University of London International Programs γιαταπαρακάτωπρογράμματασπουδών. γο DEI είναιαναγνωρισμένοως ΑυτόσημαίνειότιτοΠανεπιστήμιοτουΛονδίνουθεωρείότιτο DEI πληρείτααπαραίτητακριτήριαγιατηνυποστήριξητωνσπουδαστώντωνΔιεθνώνΠρογραμμάτωντουΠανεπιστημίουτοΛονδίνουστηνπροετοιμασίατουςγιατιςεξετάσεις:

 • บัญชีบัณฑิต
 • ธนาคาร BSc
 • ธุรกิจและการจัดการ BSc
 • การพัฒนา BSc
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 • ระบบสารสนเทศ BSc
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ BSc
 • การเมือง BSc
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์

เรียนภาษาอังกฤษ BA English

ไปที่ DEI เมื่อคุณเดินทางไปที่ Northampton โดยคลิกที่ภาพเพื่อไปนี้ Northamptonshire:

 • ΒΑ (Hons) ธุรกิจศึกษา
 • BSc (Hons) คอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • LLM กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / บริหารธุรกิจ

Σπουδάζονταςστο DEI College

Το DEI College Το DEI College Το DEI College ΤοΤΤ DE DE ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
Οιεγκαταστάσειςτουείναιειδικάδιαμορφωμένεςγιατιςανάγκεςενόςμοντέρνουεκπαιδευτικούοργανισμού

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกลับไปด้านบนให้ข้อเสนอแนะ

ΤαπρογράμματαπουπροσφέρειλειτουργούνεξολοκλήρουστηΘεσσαλονίκημετηνακαδημαϊκήδιεύθυνσηφημισμένωνπανεπιστημίωντουεξωτερικού.

Ηδιδασκαλίαγίνεταισεμικρέςομάδεςσπουδαστών, κάτιπουενθαρρύνειτουςσπουδαστέςνασυνεισφέρουνστηνμαθησιακήδιαδικασίαμέσωτηςσυζήτησηςκαιτηςκριτικήςανάλυσης

Οιπροσφερόμενοιπτυχιακοίκαιμεταπτυχιακοίτίτλοισπουδώνδενδιαφέρουναπότουςτίτλουςπουχορηγούνταιστουςφοιτητέςπουπαρακολουθούντααντίστοιχαπρογράμματαστοεξωτερικό

Γιαταπτυχιακάπρογράμματαέχεικαθιερώσειτοθεσμότουεπιβλέποντακαθηγητήμεσκοπόναβοηθήσειτουςσπουδαστέςστηναντιμετώπισητωνδυσκολιώνπουανακύπτουνκατάτηδιάρκειατωνσπουδών

Γιατουςαποφοίτους IEK δίνεταιηδυνατότηταεγγραφήςστοδεύτεροέτοςτωντριετώνπρογραμμττωνσπουδών.

Το DEI College έχονταςυπόψητιςοικονομικέςευνορίαςτωνσπουδαστώνσυνεργάζεταιμεχρηματοπιστωτικούςφορείςσεσυγκεκριμέναοικονομικάπρογράμματα.

Το DEI College ανταποκρινόμενοστηφήμηκαιτοεπίπεδοτωνπανεπιστημίων μεταοποίασυνεργάζεται , δίνειμεγάληβαρύτηταστηνποιότητατωνπαρεχομένωνυπηρεσιών μεστόχοτηναπόκτησητουκαλύτερουεπιστημονικούυπόβαθρουαλλάκαιμιαςευρωπαϊκήςνοοτροπίαςΈχεικαταφέρειέτσινακερδίσειτηνεκτίμησητόσοτωνΒρετανικώνΠανεπιστημίωνόσοκαι τωναποφοίτωντου, παραμένονταςσταθεράπρώτοσεποιότητακαιαξιοπιστία.

ΣτοΚολλέγιόμαςλειτουργείοθεσμόςτουΕπιβλέπονταΚαθηγητή. ΤοσύστημααυτόεφαρμόζεταισεπολλάανώταταεκπαιδευτικάιδρύματατηςΜ. ΒρετανίαςκαιτηςΑμερικήςμεμεγάληεπιτυχία

Απότηναρχήτουακαδημαϊκούέτουςοκάθεσπουδαστήςανατίθεταισεένακαθηγητήγιανατονκαθοδηγεί, συμβουλεύεικαινατονβοηθάναξεπερνάτιςδυσκολίεςπουσυναντάκατάτηδιάρκειατωνσπουδώντου

Ειδικότερα, στακαθήκοντατουεπιβλέποντακαθηγητήπεριλαμβάνονται:

 • Ναείναιδιαθέσιμος (στιςσυγκεκριμένεςώρεςγραφείου) γιανασυζητήσειοποιουσδήποτεερωτήσειςήπροβλήματασπουδαστώνπουέχουνσχέσημεθέματασπουδών
 • Ναβοηθάειτονσπουδαστήναπρογραμματίζειτηνεργασίαςτου / της
 • Ναβοηθάειτονσπουδαστήναθέτειρεαλιστικούςστόχους
 • คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • ส่วนกำหนดค่าเป็นไปตามลำดับ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการใช้งาน.
 • เป็นไปตามข้อกำหนด

Το DEI College ανταποκρινόμενοστηφήμηκαιτοεπίπεδοτωνπανεπιστημίων μεταοποίασυνεργάζεται , δίνειμεγάληβαρύτηταστηνποιότητατωνπαρεχομένωνυπηρεσιών μεστόχοτηναπόκτησητουκαλύτερουεπιστημονικούυπόβαθρουαλλάκαιμιαςευρωπαϊκήςνοοτροπίας

สถานที่

 • Ethnikis Aminis 9 & Tsimiski 131, 54621, Thessaloniki

คำถาม