Keystone logo
Gulf University for Science and Technology : GUST

Gulf University for Science and Technology : GUST

Gulf University for Science and Technology : GUST

บทนำ

ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำในคูเวตพันธกิจของ Gulf University for Science and Technology (GUST) คือการจัดหาและรักษาความเป็นเลิศด้านการสอนที่ส่งมอบเพื่อบ่มเพาะความรู้การคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม คุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่มีการรวมความสามารถเข้าด้วยกันผ่านโปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดึงดูดนักศึกษาและโครงการวิจัยร่วมกันอย่างกระตือรือร้น สำนักงานบัณฑิตศึกษาและการวิจัยประกอบด้วยสำนักงาน 4 แห่ง ได้แก่ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการวิจัยและพัฒนาศูนย์การวิจัยและประสิทธิผลของสถาบัน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ GUST (ปัจจุบันประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)) ได้รับการรับรองจากนานาชาติและด้วยเหตุนี้จึงให้คำมั่นสัญญากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลพร้อม ด้วย ทักษะการจัดการและความเป็นผู้นำความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาตรฐานทางจริยธรรม . ที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำนักวิจัยและพัฒนาเน้นการปรับปรุงผลการวิจัย GUST เพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ของชาติและมาตรฐานสากลและปรับปรุงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล กิจกรรมของสำนักงานวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน GUST ให้เป็นรูปแบบของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นแก่นสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

RDO อำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ในการค้นหาแหล่งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อจัดหาทุน สำหรับ โครงการวิจัยและผลงานทางปัญญา ของพวกเขา นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ในการจัดทำและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนให้มากที่สุดสำนักวิจัยและพัฒนาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบโครงการสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของประเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเช่นการดำเนินการวิจัยความรับผิดชอบด้านงบประมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ศูนย์วิจัยที่ GUST นำเสนอการเชื่อมโยงทางปัญญาที่ช่วยให้มั่นใจในจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และระหว่างมหาวิทยาลัยและกับชุมชน ศูนย์จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งโครงการวิจัยร่วมการเป็นเจ้าภาพการเยี่ยมชมนักวิชาการและการฝึกอบรม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างรากฐานและมิติการวิจัยเพื่อให้ชื่อ GUST เป็น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นการ วิจัย ชั้นนำ

สถานที่

  • Mubarak Al-Abdullah

    Masjid Al Aqsa Street, , Mubarak Al-Abdullah

    โปรแกรม

    คำถาม