Keystone logo
Trocaire College

Trocaire College

Trocaire College

บทนำ

Trocaire College ซึ่งเป็นวิทยาลัยคาทอลิกเอกชนที่มุ่งเน้นการประกอบอาชีพด้วยจิตวิญญาณของ Sisters of Mercy มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนในการเสริมสร้างศักดิ์ศรีและคุณค่าในตนเองผ่านการศึกษาในวิชาชีพต่างๆและศิลปศาสตร์ ด้วยการตระหนักถึงความต้องการส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีความหลากหลาย Trocaire College ให้การเรียนรู้และพัฒนาชีวิตภายในสภาพแวดล้อมของชุมชน Trocaire College เตรียมนักเรียนเพื่อรับใช้ในชุมชนสากล

สถานที่

  • Buffalo

    Choate Avenue,360, 14220, Buffalo

    คำถาม